Project Beschrijving

STEDENBOUWKUNDIGE VISIE REITSE HOEVENSTRAAT

Met het voornemen het terrein van de Vakschool te herontwikkelen tot woongebied hebben we een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het terrein aan de Reitse Hoevenstraat 12 te Tilburg. De planlocatie bevindt zich noordwestelijk van het centrumgebied te Tilburg en heeft een oppervlak van 10.647 m2. Het zal ruimte bieden aan 80 huureenheden in de vorm van 70 appartementen en 10 grondgebonden woningen.

Voor de analyse zijn we uitgegaan van de SWOT methode. SWOT staat voor Strenghts, Weakness, Oppertunities en Threats. Aan de hand van een inventarisatie van de -interne- sterkten en zwakten en de -externe- kansen en bedreigingen van het gebied worden relevante conclusies getrokken en worden uitgangspunten gevormd voor de ontwikkeling van de planlocatie. De SWOT onderwerpen waarop de planlocatie en het direct omliggende gebied zijn geanalyseerd zijn infrastructuur, omliggende bebouwing, groen, verlichting, bereikbaarheid/ov en voorzieningen. Gekeken is hoe sterktes ingezet, zwaktes gestopt en kansen benut kunnen worden en hoe tegen bedreigingen beschermd kan worden. De meeste relevante conclusies en uitganspunten zijn op kaart in beeld gebracht. Ook is er gekeken naar wetenswaardigheden, cijfers en statistieken. Daarnaast beschrijft het de rol van de toekomstige bewoners in het ontwerpproces, de visie op duurzaamheid en de visie op samenwerking in design & build. Met deze ruimtelijke en functionele analyse is de stedenbouwkundige visie en de beoogde beeldkwaliteit toegelicht.

Categorie: woningbouw | nieuwbouw

Opdrachtgever: Tiwos

Status: Visie 2016